Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SĀKUŠĀS TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SKATES

   4.martā Bauskā sākās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates, kas noslēgsies 25. aprīlī Jelgavā.
   Visā Latvijā šajā laika periodā notiks 40 skates, tajās piedalīsies 20 800 potenciālie Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki.
   Tautas deju liekoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves  un dalībnieku atlases skatē 6. martā Liepājas Olimpiskā centrā piedalījās 32 kolektīvi no Liepājas un tuvākajiem novadiem – Pāvilostas, Grobiņas, Vērgales un Aizputes, kā arī mūsu Dzērves pamatskolas 1.-4. un 5.-9. klašu tautas deju kolektīvi.
   Kolektīvus vērtēja horeogrāfi Jānis Purviņš, Dagmāra Bārbele, Iluta Mistre, Zanda Mūrniece un Inga Pulmane.
   Skatē mūsu skolas 1.-4. klases  tautas deju kolektīvs ieguva trešās pakāpes diplomu, bet 5.-9. klašu tautu deju kolektīvs  otrās pakāpes diplomu.
   Žūrijas pārstāvji ļoti nopietni vēroja katru uzstāšanos, un no viņu reakcijas pēc dejotāju uzstāšanās nevarēja nojaust, vai deja ir izdevusies, vai nē. Pirmais, ko sacīja žūrija pēc deju skates, bija pateicības vārdi par pareizi un glīti tautas tērpos sapostajiem dejotājiem. Šī uzslava  pienākas arī mūsu Cīravas kultūras namam par tērpiem un Lāsmai Jūrmalei par skaistajām frizūrām meitenēm.
   No sirds gribu uzslavēt visus dejotājus. Lepojos ar katru no viņiem! Malači! Bērni ieguldīja lielu darbu, jo sešu mēnešu laikā apguva to, ko citi kolektīvi divos gados. Paldies mazajiem un lielajiem dejotājiem par ieguldīto darbu un vecākiem par izturību! Paldies Pāvilostas TDK vadītājai Daigai Cābelei, deju pedagoģei Dainai Jaunzemei un Aizputes novada TDK virsvadītājai Intai Rudzītei par atbalstu deju apguves procesā!
   Tos kolektīvus, kuri tiks uz svētkiem, paziņos tikai 12. maijā. Potenciālie svētku dalībnieki visā Latvijā ir ap 20 tūkstošiem audzēkņu, bet Daugavas stadionā vietas ir apmēram 16 tūkstošiem dejotāju.

Tautas deju kolektīvu vadītāja Antra Muižarāja

-= galerija =-

LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS AICINA CIEMOS

   Liepājā no 9. – 13.martam notika “Radošuma dienas - 2020”, kuru ietvaros Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums” 11.martā aicināja Liepājas pilsētas un apkārtējo novadu skolu skolēnus piedalīties konkursos “Kokdarbi – rokdarbi” un “Iepazīsties – koks!” Pasākumu apmaklēja arī Dzērves pamatskolas skolēni.   Konkursā “Kokdarbi – rokdarbi” piedalījās Dzērves pamatskolas komanda divu dalībnieku sastāvā – 7.klases skolnieks Matīss Baumanis un 9.klases skolnieks Harijs Pugulis (skolotājs M.Blūms).   Pasākuma mērķis - popularizēt kokapstrādes nozares profesijas, rosināt jauniešus kļūt veiksmīgiem savas karjeras vadītājiem, veicināt sadarbību starp Liepājas pilsētas un apkārtējo novadu izglītības iestādēm, pedagogiem un audzēkņiem, attīstīt jauniešos savstarpējās sadarbības prasmes un radošumu.

   Darba uzdevums komandām: krūzīšu paliktņa – telefona turētāja izgatavošana no masīvkoka pēc izsniegtā rasējuma, lietojot stūreni, lineālu, garenzāģi, šķērszāģi, vīli, smilšpapīru, kaltus, abrazīvos materiālus, rokas ēveli un āmuru, zīmējuma izfrēzēšana, izmantojot virsfrēzi, kā arī teorētisko zināšanu pārbaude par kokapstrādes nozari. Paliktņa materiālu varēja izvēlēties, tas varēja būt priedes, bērza vai ozola koka. Dzērves skolas komanda izvēlējas ozolu, neskatoties uz to, ka ozola koksni ir visgrūtāk apstrādāt, jo tā ir viscietākā, taču vienlaikus arī ir visdekoratīvākā. Zēniem bija iespēja iepazīties ar tehnikuma labi un moderni aprīkotām galdnieku darbnīcām, darboties ar rokas elektroinstrumentiem, tikties ar vienaudžiem no citām skolām, gūt pieredzi, saņemt veicināšanas balvas, izgatavot sev praktiski noderīgu suvenīru.
   Konkursā “Iepazīsties – koks!” piedalījās divas Dzērves pamatskolas 4.klases komandas (skolotāja L.Jūrmale). Pasākumā bija aicināti piedalīties 3.-5.klašu skolēni. Komandām tika piedāvātas interesantas aktivitātes, kas palīdzēja vairāk uzzināt par koku un kokdarbiem – krustvārdu mīklu minēšana, koka vecuma noteikšana pēc gadskārtām, koku sugu noteikšana pēc koksnes paraugiem, galdniecības darbarīku atpazīšana u.c. Interesanta bija RTU Tehnoloģiju un dizaina institūta zinātnisko asistenšu Ingas Zotovas un Ilzes Gūtmanes piedāvātā prezentācija un stāstījums par koku kā izteiksmes līdzekli dizainā.
   Skolēni ar aizrautību iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, tā paplašinot savu redzesloku un gūstot jaunas zināšanas un pieredzi par mājturības un tehnoloģiju stundu programmā iekļauto tēmu “Darbs ar koku”.Skolēni ar aizrautību iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, tā paplašinot savu redzesloku un gūstot jaunas zināšanas un pieredzi par mājturības un tehnoloģiju stundu programmā iekļauto tēmu “Darbs ar koku”.   Paldies PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” par uzaicinājumu!
   Sižets par pasākumu, kā arī intervija ar skolas direktoru M.Blūmu un 7.klases skolēnu M.Baumani RE TV “Latvijas ziņās” 11.03.2020. (15:49)

-= galerija =-

Radošo darbu krājuma „Ziedu laiks” atvēršanas svētki

   29. janvārī Aizputes novadpētniecības muzejā notika  Aizputes novada skolēnu radošo darbu krājuma „Ziedu laiks” atvēršanas svētki. Šajā izdevumā ievietoti zīmējumi un literārie darbi, kuru autori ir 46 mūsu novada izglītības iestāžu audzēkņi. Skolēnu radošo darbu apkopojums, pateicoties Aizputes domes finansiālajam atbalstam,  nāk klajā jau septīto gadu pēc kārtas, to veido latviešu valodas un vizuālās mākslas pedagogu metodiskās apvienības (apvienību vadītājas - Vita Valdmane un Agrita Fausta). Šogad krājuma lappusēs jaunie autori vārdos, krāsās un līnijās pauž emocijas un pārdomas, kas radušās, vērojot  dažādus ziedus.
   Svētkos izdevumu “Ziedu laiks”  simboliski atvēra Aizputes novada izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka, viņa atzinīgi novērtēja skolēnu un pedagogu kopīgi veikto darbu. Arī šogad radošo darbu krājums, kas  piesaista ar košu un krāsainu dizainu, tāpat kā iepriekšējie tapis Talsu tipogrāfijā, ar kuru izveidojusies ļoti laba sadarbība.
   Radošo darbu krājumā “Ziedu laiks” ievietoti Dzērves pamatskolas audzēkņu Martas Poles (6.kl.) un Sannijas Liebus (9.kl.) tēlojumi par rozēm un rudzupuķēm, Elīzas Mustes (4. kl.), Aksela Jansona (7. kl.), Gunas Paspārnes (9. kl.), Pētera Mūrnieka (7.kl.), Sannijas Liebus (9.kl.) zīmējumi, bet Evelīnas Pugules (7.kl.) zīmējums rotā izdevuma vāku. Skolēnus konsultēja  skolotājas Antra Muižarāja un Vita Valdmane.
   Atvēršanas svētku dalībnieki priecājās arī par iespēju apskatīt novadpētniecības muzeja jauno ekspozīciju un  fotogrāfu grupas “Liepājas pozitīvs” izstādi “Mans”. Sirsnīgs paldies muzeja darbiniecēm par atsaucību un viesmīlību.

-= galerija =-

PuMPuRS KURSI SKOLOTĀJIEM

   Otro semestri Dzērves pamatskolas skolotāji uzsāka ar kopējām mācībām.  Divas piektdienu pēcpusdienas (vakarus) – 30.01. un 07.02. -  pēc mācību stundām skolotāji kursu vadītāja Agņa Timermaņa vadībā apguva 16 h kursu programmu, kas Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta “PuMPuRS” ietvaros tika finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un tos nodrošina Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae" sadarbībā ar organizāciju „Radošuma pils”.
   Kursu mērķis - veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju:
   - pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;
   - konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;
   - izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;
   - īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;
   - sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības       īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);
   - attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/pašaudzināšanai un sadarbībai         PMP risku mazināšanai.
   - integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.
   Apgūstot kursu tēmas, skolotājiem bija iespēja izvērtēt savu un savas skolas darbu – stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, dalīties savstarpējā pieredzē, kā arī gūt jaunas idejas gan darbā ar audzināmo klasi, gan konkrētā mācību priekšmeta mācīšanā.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833