Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Par skolu

Skola 800px

 ✓ Dzērves skola savu darbību uzsākusi 1833.gada jūnijā. Tā dibināta ar Cīravas draudzes mācītāja Kristofa Voltēra gādību un Dzērves muižas īpašnieka barona Georga fon Manteifeļa atbalstu. Skolai barons ierāda savas “kungu mājas” vienu galu – 3 istabas, kur sākumā tā darbojas gan kā Dzērves un Cīravas zemnieku bērnu skola, gan kā skolotāju sagatavošanas iestāde. Tajā laikā katru gadu skolā sanāk ap 100 skolēnu, tikpat konfirmandu un 3 – 4, pat 9 topošie skolotāji.  1921.gadā skola tiek izvietota atbrīvotajā Dzērves pilī. 1954.gadā skolu pārveido par vidusskolu. Tā pastāv nepilnus desmit gadus. No 1964.gada tā darbojas kā Dzērves pamatskola (astoņgadīgā, deviņgadīgā skola). 1976. gadā skolai tiek piebūvēta un 2006. gadā pārbūvēta sporta zāle. Skolas kopējā teritorija ir apmēram 10 ha, ir parks ar tajā esošu sporta  laukumu un ābeļdārzu, dekoratīvie stādījumi, zālāji, pagalmi un celiņi. Skola atrodas 3 km no pagasta administratīvā centra – Cīravas, bērnu nokļūšanu skolā nodrošina pagasta pārvaldes autobuss. Skolas atrašanās ģeogrāfiskais novietojums, telpas, apkārtne ir ļoti piemērotas dažādu nometņu organizēšanai.

Dzērves pamatskola realizē
 ✓ Vispārējās pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods: 21011111);
 ✓ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015611);
 ✓ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods: 21015811);
 ✓ Skolā mācās 69 skolēni, kas veido 9 klašu komplektus;
 ✓ Strādā 16 skolotāji un 10 tehniskie darbinieki, kā arī atbalsta personāls - bibliotekāre, medmāsa, logopēde, pedagoga palīgs, ir pagarinātās dienas grupa sākumskolas skolēniem.
 ✓ Lai sekmētu pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības sadarbību un sekmīgāk organizētu skolas dzīvi, skolā darbojas Skolas padome, kuras sastāvā ir vecāku pārstāvji no katras klases, skolas administrācija, nepieciešamības gadījumā arī skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji.

 Brīvā laika pavadīšanai skolēniem tiek piedāvātas sekojošas INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
 ✓ Mīksto rotaļlietu šūšanas pulciņš
 ✓ Dambretes pulciņš
 ✓ Rokdarbu māksla
 ✓ Mūsdienu deju grupa “Odziņas”
 ✓ Sporta pulciņš
 ✓ Zīmēšanas , gleznošanas pulciņš
 ✓ Jaunie satiksmes dalībnieki
 ✓ Vides eksperti
 ✓ Koris

Skolā tiek rīkoti dažādi skolas pasākumi, daudzi no tiem kļuvuši par skolas tradīcijām:
 ✓ 1.SEPTEMBRIS – Zinību diena
 ✓ Dzejas dienas
 ✓ Skolotāju diena
 ✓ Mārtiņdienas tirdziņš
 ✓ Valsts svētku pasākumi
 ✓ Ziemassvētku pasākumi
 ✓ Sporta dienas
 ✓ „Pēdējais zvans”
 ✓ Izlaidums
 ✓ Pēc stundām skolēniem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu un skolas bibliotēku, pagasta pārvaldes autobuss nodrošina nokļūšanu mājās.
 ✓ Skola ir iesaistījusies Ekoskolu programmā, kas ir atvērta un demokrātiska programma un sniedz iespēju skolēniem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās. Skolēni aktīvi piedalās makulatūras un bateriju vākšanas akcijās.
 ✓ Skolēni tiek nodrošināti ar pusdienām. Skola ir iesaistījusies Eiropas Komisijas programmā skolēnu veselīgam dzīvesveidam  "Skolas auglis", „Skolas piens”.

 

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833